Våra boknings- och betalningsvillkor för privatpersoner som stannar mellan 1/6-31/8-2021

Boknings- och betalningsvillkor kanske inte är din favoritläsning, men det är viktigt information. Så ta en kopp kaffe och ägna en stund åt informationen här.

Boka lugnt på Hotell Villa Maritime på Marstrandsön!

För resor med ankomst efter 1 juni och avresa senast 31 augusti – 2021 gäller:

  • Boka med avbeställningsskydd så kan du avboka/omboka kostnadsfritt fram till 14 dagar innan ankomst. Avbokning/ombokning kan göras fram till 14 dagar innan ankomstdagen.
  • Hotell Villa Maritime på Marstrandsön behåller endast avgiften för avbeställningsskydd (495 kr) samt tar en administrativ avgift på 595 kr per studio/lägenhet.

BOKNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR:
Dessa villkor gäller mellan Villa Maritime Service AB (Hotell Villa Maritime på Marstrandsön) och den som själv eller genom annan person bokar, träffar ett avtal, enligt vad som närmare angetts i bekräftelsen från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster. Om åtaganden gjorts muntligen av personal från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ska dessa framgå av bekräftelsen för att vara bindande för Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Saknas sådan uppgift ska Kunden omgående påtala detta för att bekräftelsen ska kunna korrigeras. Bokningen/avtalet kan gälla boende i studio/lägenhet/ och andra produkter/tjänster.

Bokning för privatperson
För att boka/ingå ett avtal med Hotell Villa Maritime på Marstrandsön gällande boende skall Kunden ha fyllt 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om Kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen betraktas bokningen avbeställd, varvid reglerna för avbokning gäller. Minderåriga Gäster som kommer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande. För intyg, maila receptionen@villa-maritime.se Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Bokning av boende
I priset ingår hyra av studio/lägenhet, bäddat & klart som på ett vanligt Hotell.   Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tillämpar rörlig prissättning. Planlösning/inredning varierar och sovrum med olika fönsterstorlekar kan förekomma. Antalet personer i boendet får inte överskrida boendets antal bäddar. Extra avgifter utgår för barn- eller extrabäddar. Särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till Gäster med funktionshinder, skall framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön förbehåller sig rätten att byta boende till ett likvärdigt boende eller uppgradera fram till ankomstdagen utan att meddela Kunden. Olika rabatter eller erbjudanden kan ej kombineras. I grundpriset ingår sänglinne, handdukar och mellan städning ca var 3 dag och avresestädning. Toalettpapper och diskmaskinstabletter ingår. Frukost ingår ej i grundpriset men kan köpas till för 159 kr pp vuxen & 80 kr pp barn och kan köpas till senast vid ankomst.

Bokning av extra produkter/arrangemang
Förhandsbokningar av aktiviteter, arrangemang, utflykter och bröllop, fester etc ska betalas innan ankomst. Se betalningsvillkor.

Bokningsbekräftelse/faktura
Vid mottagande av bokningsbekräftelse/faktura/ -betalning skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är Kunden och/eller Kundens referens som ansvarar för att uppgifterna om vad som överenskommits är korrekta. Bokningsbekräftelse/faktura skickas normalt via e-post och betalningslänk via mejl. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön skall kontaktas omgående om någon uppgift är inkorrekt, så att ny, korrekt bokningsbekräftelse/faktura/kan sändas.

BETALNING FÖLJANDE BETALNINGSREGLER GÄLLER:

Fakturabetalning endast möjligt för grupper.

Betalningar görs med kort via en betallänk som vi skickar ut på mejl.

Vid mottagande av faktura via betallänk skall denna kontrolleras av Kund, så att alla uppgifter stämmer. Kunden skall omgående kontakta Hotell Villa Maritime om något är felaktigt. Sker bokningen innan 60 dagar innan ankomst skickas en delbetalning och en slutbetalning: Första delbetalningen omfattar 50 % av totalbeloppet och ska vara Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället om inget annat avtalas.

Slutbetalning skall vara Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tillhanda senast 30 dagar innan ankomst.

Vid bokning senare än 60 dagar innan ankomst ska full betalning av hela beloppet ske omgående.

Hotell Villa Maritime på Marstrandsön skickar ej betalningspåminnelser eller betalningsbekräftelser. För att få tillträde till bokat boende skall hela beloppet vara betalt.

 

AVBOKNING-/OMBOKNINGSSKYDD

Kan köpas till en kostnad av 495 SEK per studio/lägenhet. Avbokning-/Ombokningsskydd kan enbart beställas vid bokningstillfället och gäller vid: Myndighetspålagor, • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär. • Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag.

 

Avbokning-/Ombokningsskydd gäller fram till 14 dagar innan ankomst, därefter debiteras 100% bokningskostnaden:

För att kunna Avboka-/Omboka bokningen krävs att man har köpt till Hotell Villa Maritime på Marstrandsön Avbokning-/Ombokningsskydd. Vid ombokning mer än 14 dagar till ankomstdatumet återstår, behåller Hotell Villa Maritime på Marstrandsön kostnaden för Avbokning-/Ombokningsskydd. Efter 14 dagar debiteras 100% av bokningskostnaden.

Nytt Avbokning-/Ombokningsskydd för den Avbokade/Ombokade bokningen behöver köpas till om så önskas. Vid Avbokning/Ombokning till ett dyrare boende betalar kunden mellanskillnaden mellan originalbokningen och den nya bokningen samt eventuell Avboknings-/Ombokningsavgift. Vid Avbokning/Ombokning till ett billigare boende får kunden mellanskillnad mellan boendena minus Avboknings-/Ombokningsavgiften. Avbokning/Ombokning avser ändring till annat boende eller till annan period i samma säsong beroende på tillgänglighet. Bokningen kan även ändras att gälla annan person och namnändringen är då avgiftsfri.

ÅTERBETALNING

Återbetalning görs 7 dagar efter planerad vistelse har passerat.

Avbokning vid påbörjad vistelse
Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden.

Avbokning – allmänt
Avbokning skall ske skriftligen till Hotell Villa Maritime på Marstrandsön bokningsavdelning. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.

Reklamation Klagomål
på studio/lägenheten skall framföras till receptionen på Hotell Villa Maritime på Marstrandsön, så snart som möjligt, dock senast kl. 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till receptionen. Övriga reklamationer hänvisas till receptionen. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar Hotell Villa Maritime på Marstrandsön till Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ansvarar ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Kunden eller Gästen på grund av visad försummelse från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön sida ersätts. Kunden/Gästen skall i sådana fall omgående anmäla det inträffade till receptionen på Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Kunden/Gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall Kunden/Gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även ”Övriga skyldigheter”.

WIFI
Alla studios/lägenheter har WIFI. Vid eventuella driftstörningar i wifi-tjänsten utgår ingen kompensation då detta är en gratistjänst.

Övriga skyldigheter Kunden/Gästerna
skall vårda studion/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

  • Kunden/Gästerna skall mellan 22:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Kunder/Gäster.
  • Kunden ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier om skadan har orsakats av att Kunden/Gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
  • Vid deltagande av aktiviteter arrangerade av Hotell Villa Maritime på Marstrandsön eller dess arrangörer gäller nykterhet förutom evenemang där alkohol ingår. Om vi anser att Kundens/Gästens säkerhet ej kan garanteras pga. av Kundens/Gästens onykterhet. Vid inställd aktivitet p.g.a. ej följda villkor sker ingen återbetalning till Kund/Gäst.

Kunden/Gästerna i sällskapet får ej använda musikanläggning eller annan utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet på ett sätt som stör omgivningen och omkringboende.

  • Kunden/Gästen skall följa de bestämmelser som gäller för studion/lägenheten, beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud vi har vissa hund rum. Önskemål om hundrum skall göras vid bokningstillfället. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras ett belopp om minst 3 000 SEK, max 30 000 SEK. Summan avgörs beroende på boendets storlek & vistelsetid.

Städning
Städning, lakan, handdukar, tvål & toapapper etc ingår i hyran.

Nycklar
Samtliga nycklar till bokad studion/lägenhet skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Hotell Villa Maritime på Marstrandsön att debitera 800 SEK per nyckel.

Avtalsbrott
Dessa Allmänna bokningsvillkor utgör del av avtalet mellan Kunden och Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Avtalet är bindande och godkänt av Kunden i och med Kundens första inbetalning. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls
  • Kunden/Gästerna i sällskapet uppträder störande i studion/lägenheten/området.
  • Kunden/Gästerna i sällskapet begår skadegörelse i studion/lägenheten/området.
  • Studion/lägenheten används för ej avsett ändamål. I den händelse att delbetalning eller slutbetalning ej är betald i tid, förbehåller sig Hotell Villa Maritime på Marstrandsön rätten att avboka bokningen. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ska omgående meddela Kund/Gäst om avtalets upphörande om avtalsbrott inträffar. Vid avtalsbrott måste Kunden och Gästerna i sällskapet omedelbart flytta från studion/lägenheten/ hotellet och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande har Hotell Villa Maritime på Marstrandsön rätt till skadestånd från Kund.

Force majeure
Om Hotell Villa Maritime på Marstrandsön.– på grund av omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte råder över – är förhindrad att tillhandahålla avtalad prestation eller del därav, erbjuds Kunden ombokning eller återbetalning av det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt utnyttjade dygn av studion/lägenheten samt nyttjade tilläggsprodukter. Rätt till ersättning för ekonomisk skada, exempelvis onyttigt utlägg, förlorad inkomst eller förlust i näringsverksamhet, föreligger inte. Som omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte råder över betraktas förhållande som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemirestriktioner, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Vid hinder enligt föregående stycken kan Hotell Villa Maritime på Marstrandsön säga upp avtalet genom att Kunden snarast underrättas om att Hotell Villa Maritime på Marstrandsön frånträder avtalet.

Information om Coronavirus (Covid-19)

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för skydd mot smittsamma sjukdomar, däribland Coronaviruset. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön följer de rekommendationer som svenska myndigheter ger och vi uppmanar våra gäster att följa informationen de ger.

Ordinarie av- och ombokningsregler gäller. Vid nya regler från svenska myndigheter som påverkar resa till Hotell Villa Maritime på Marstrandsön kommer vi att delge ny information.

Läs mer på:
1177
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet
FHM reseregler
Regeringen – Regler UDS

Har du koll på din försäkring?

Hur påverkar coronapandemin dina reseförsäkringar? På konsumenternas.se finns samlad info för dig som undrar vad som gäller.